Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Akcyza na wyroby węglowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 722 z późniejszymi zmianami) wszystkie wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Punkty Sprzedaży Drobnicowej kopalń PGG realizują sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych z akcyzą i bez akcyzy.

 1. Zakup węgla za gotówkę przez Finalnego Nabywcę Węglowego (FNW):
  1. w zwolnieniu od akcyzy

   Zgodnie z art.31a ust.1 zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych m.in.:

   • przez gospodarstwo domowe,
   • przez organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych RP, podmiot systemu oświaty, żłobek i klub dziecięcy, podmiot leczniczy, jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
   • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie.

   Warunkiem zakupu za gotówkę węgla w zwolnieniu z podatku akcyzowego jest każdorazowe złożenie oświadczenia na fakturze o przeznaczeniu węgla na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy, osobiście przez Finalnego Nabywcę Węglowego (FNW) lub wyznaczonego pełnomocnika, potwierdzone dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu (prawo jazdy nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość - art. 31a ust. 3c pkt 1) oraz CZYTELNYM podpisem art. 31a ust. 3c pkt 3.

   W przypadku nie wyrażenia przez Nabywcę zgody na przekazanie informacji w zakresie podania danych osobowych dotyczących dowodu tożsamości i nr PESEL, transakcja sprzedaży węgla nie będzie mogła podlegać zwolnieniu z akcyzy, ponieważ nie zostaną spełnione warunki do jej zastosowania (art. 31a ust. 3c pkt 1 i 3) co powoduje, że cena węgla uwzględniać będzie podatek akcyzowy.

   W przypadku gdy zakupu dokonuje wyznaczony pełnomocnik jest on zobowiązany potwierdzić fakt zweryfikowania danych Nabywcy składając odpowiednie oświadczenie na fakturze.

  2. z podatkiem akcyzowym (bez zwolnienia)

  Sprzedaż węgla odbywa się w cenach uwzględniających podatek akcyzowy z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury tj. osoby fizyczne - imię i nazwisko oraz adres, firmy – nazwa, adres, NIP.

 2. Zakup węgla za gotówkę przez POŚREDNICZĄCY PODMIOT WĘGLOWY (PPW) nie podlega opodatkowaniu

  Zgodnie z zapisami art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym   „W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu”.

  Ponadto na podstawie art.16 ust.1 pkt.4a w/w ustawy, każdy podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako: pośredniczący podmiot węglowy (PPW), jest obowiązany dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych znajdującym się na nowej Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (2-PUESC).

  Obowiązek taki został nałożony od dnia 01 lutego 2021r., natomiast terminem końcowym, do którego należy się zarejestrować w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jest 30 czerwiec 2021r.

  W związku z powyższym od 01.07.2021r. sprzedaż do Pośredniczących Podmiotów Węglowych będzie odbywać się wyłącznie dla podmiotów, którzy dokonali aktualizacji wpisu na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/crpa-uzyskaj-wpis-do-centralnego-rejestru-podmiotow-akcyzowych) oraz dostarczyli do Punktu Obsługi Klienta dowolnej kopalni uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kserokopię  „zaświadczenia potwierdzenia rejestracji podmiotu w centralnym rejestrze podmiotów akcyzowych” wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

  Jednorazowe złożenie powyższego dokumentu zniesie obowiązek przedkładania, przy każdej kolejnej transakcji zakupu, kserokopii zaświadczenia.

  W przypadku zaprzestania lub utraty prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie PGG S.A.

  Przypominamy, że przewoźnik odbierający węgiel w imieniu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego przy zakupie gotówkowym musi posiadać pełnomocnictwo do odbioru węgla i podpisu stosownych dokumentów finalizujących nabycie wyrobów węglowych.

  W związku z powyższym Kontrahenci, którzy nie dokonają aktualizacji do dnia 30.06.2021r, utracą status Pośredniczącego Podmiotu Węglowego i możliwość zakupu w zwolnieniu z akcyzy. Podmiot nie posiadający statusu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, staje się finalnym nabywcą węglowym i w przypadku zakupu węgla cena uwzględniać będzie podatek akcyzowy.

  Do dnia 30.06.2021r. status Pośredniczącego Podmiotu Węglowego w PGG S.A. można dokumentować „Potwierdzeniem przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący Podmiot Węglowy” wydanym przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego / Urzędu Celnego.

PEŁNOMOCNICTWO do zakupu wyrobów węglowych za gotówkę w zwolnieniu z podatku akcyzowego dla FNW i PPW

 

 

Prezentacja dotycząca akcyzy

 

 
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.