Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Akcyza na wyroby węglowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i późniejszymi zmianami wszystkie wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Punkty Sprzedaży Drobnicowej kopalń PGG realizują sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych z akcyzą i bez akcyzy.

 1. Zakup węgla za gotówkę przez Finalnego Nabywcę Węglowego (FNW) w zwolnieniu od akcyzy

  Zgodnie z art.31a ust.1 zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych m.in.:

  • przez gospodarstwo domowe,
  • przez organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych RP, podmiot systemu oświaty, żłobek i klub dziecięcy, podmiot leczniczy, jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie. 

  Warunkiem zakupu za gotówkę węgla w zwolnieniu z podatku akcyzowego jest każdorazowe złożenie oświadczenia na fakturze o przeznaczeniu węgla na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy, osobiście przez Finalnego Nabywcę Węglowego (FNW) lub wyznaczonego pełnomocnika, potwierdzone dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu (prawo jazdy nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość - art. 31a ust. 3c pkt 1) oraz CZYTELNYM podpisem art. 31a ust. 3c pkt 3.

  W przypadku nie wyrażenia przez Nabywcę zgody na przekazanie informacji w zakresie podania danych osobowych dotyczących dowodu tożsamości i nr PESEL, transakcja sprzedaży węgla nie będzie mogła podlegać zwolnieniu z akcyzy, ponieważ nie zostaną spełnione warunki do jej zastosowania (art. 31a ust. 3c pkt 1 i 3) co powoduje, że cena węgla uwzględniać będzie podatek akcyzowy.

  W przypadku gdy zakupu dokonuje wyznaczony pełnomocnik jest on zobowiązany potwierdzić fakt zweryfikowania danych Nabywcy składając odpowiednie oświadczenie na fakturze.

   

 2. Zakup węgla za gotówkę przez POŚREDNICZĄCY PODMIOT WĘGLOWY (PPW) nie podlega opodatkowaniu

  Zgodnie z zapisami art. 9a ust. 4 znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym „W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu”.

  W związku z powyższym, w przypadku posiadania statusu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego przed dokonaniem pierwszego zakupu należy dostarczyć do Punktu Obsługi Klienta dowolnej kopalni uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kserokopię potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako Pośredniczący Podmiot Węglowy wydanym przez właściwego Naczelnika Urzędu Celnego/Urzędu Skarbowego.

  Jednorazowe złożenie powyższego dokumentu zniesie obowiązek przedkładania, przy każdej kolejnej transakcji zakupu, kserokopii potwierdzenia Urzędu Celnego/ Urzędu Skarbowego o statusie PPW.

  W przypadku zaprzestania lub utraty prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie PGG.

  Przypominamy, że przewoźnik odbierający węgiel w imieniu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego przy zakupie gotówkowym musi posiadać pełnomocnictwo do odbioru węgla i podpisu stosownych dokumentów finalizujących nabycie wyrobów węglowych.

   

  PEŁNOMOCNICTWO do zakupu wyrobów węglowych za gotówkę w zwolnieniu z podatku akcyzowego dla FNW i PPW

   

   

  Prezentacja dotycząca akcyzy

   

   

   

 3. W przypadku realizacji sprzedaży podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub w przypadku utraty prawa do zwolnienia od akcyzy Polska Grupa Górnicza doliczy podatek akcyzowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.